Bij een overlijden kan je dag en nacht bellen met
Avunea budget op nummer 085 200 3997

Een van onze medewerkers zal je bijstaan
en precies vertellen wat je moet doen.

Avunea uitvaartzorg

 • Zelf een uitvaartverzorger uitkiezen die bij u past.
 • Persoonlijk contact vóór, tijdens en na de uitvaart.
 • 0% marges op producten, vervoer etc.
 • Gratis kennismakingsgesprek.

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan

Algemene voorwaarden Avunea B.V.

 

1. DEFINITIES

 

 • Avunea is de aanbieder, bemiddelaar en uitvoerder van diensten met betrekking tot het verzorgen van uitvaarten.
 •  

 • Onder Derden worden begrepen partijen met wie Avunea een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 BW in verband met het verzorgen van uitvaarten is aangegaan.
 •  

 • De Opdracht is de overeengekomen werkzaamheden tussen de Opdrachtgever (zoals benoemd in artikel 1.4) en Avunea.
 •  

 • De Opdrachtgever is degene die de Opdracht geeft aan Avunea een uitvaart te verzorgen.
 •  

 • De Overeenkomst is de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Avunea met betrekking tot het verzorgen van de uitvaart.
 •  

 • De Uitvaartverzorger handelt namens Avunea als de uitvoerder en coördinator van het verzorgen van uitvaarten.

 

2. ALGEMEEN

 

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst. De Opdracht wordt geacht uitsluitend aan Avunea te zijn gegeven en niet aan de Uitvaartverzorger of een Derde. De Overeenkomst komt dus uitsluitend tussen de Opdrachtgever en Avunea tot stand. Dat geldt ook als het de bedoeling van partijen is dat een specifieke opdracht door een Derde zal worden uitgevoerd.
 •  

 • Avunea is niet verplicht een Opdracht aan te nemen.

 

3. WERKZAAMHEDEN AVUNEA

 

 • Avunea biedt de Opdrachtgever via het telefoonnummer en de website van Avunea meerdere Uitvaartverzorgers aan. De Opdrachtgever kan uit een van deze Uitvaartverzorgers kiezen en zal zelf contact met de gekozen Uitvaartverzorger opnemen. De Opdrachtgever ontvangt vervolgens een prijsopgave van de Uitvaartverzorger.
 •  

 • In de prijsopgave wordt de dienstverlening van Avunea en de daarbij behorende prijzen vermeldt.
 •  

 • Indien voor bepaalde dienstverlening (nog) geen prijzen bekend zijn, zal Avunea een richtprijs geven. De Opdrachtgever kan aan deze richtprijs geen rechten ontlenen.
 •  

 • Door ondertekening van de prijsopgave door de Opdrachtgever en Avunea komt de Overeenkomst tot stand. Vanaf dat moment aanvaardt de Opdrachtgever de in de prijsopgave opgenomen dienstverlening en de daarbij behorende prijzen.
 •  

 • De prijsopgave vervalt indien deze niet binnen de op de prijsopgave vermelde vervaltermijn wordt aanvaard.
 •  

 • Avunea heeft een inspanningsverplichting zorg te dragen dat de Overeenkomst naar behoren wordt uitgevoerd, maar is niet verplicht een bepaald resultaat te leveren.

 

4. BETALING AAN AVUNEA

 

 • De Opdrachtgever dient binnen twee dagen na totstandkoming van de Overeenkomst 50% van het overeengekomen bedrag aan Avunea over te maken. De Opdrachtgever zal dit bedrag overmaken naar bankrekeningnummer NL36INGB0006938849 ten name van Avunea.
   

 • De Opdrachtgever is de aanbetaling onder 4.1 niet verplicht te voldoen als hij Avunea een kopie van zijn uitvaartpolis verstrekt waaruit blijkt dat 100% van het overeengekomen bedrag door zijn uitvaartverzekering is gedekt.
 •  

 • Het bedrag dat staat vermeld in de prijsopgave is slechts een schatting van de daadwerkelijke prijs van de Opdracht. Avunea is bevoegd de werkelijke prijs van de Opdracht na het opstellen van de prijsopgave te wijzigen. Indien de werkelijke prijs 25% hoger ligt dan het bedrag uit de prijsopgave, dan zal de Uitvaartverzorger de Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen.
 •  

 • Nadat de Overeenkomst door Avunea is uitgevoerd, ontvangt de Opdrachtgever van Avunea een factuur voor de daadwerkelijk gemaakte kosten en opgave van het resterende bedrag dat de Opdrachtgever nog zal moeten betalen. Deze factuur dient de Opdrachtgever binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur aan Avunea op bankrekeningnummer NL [REKENINGNUMMER INVOEGEN] ten name van [NAAM] te voldoen.
 •  

 • Indien de Opdrachtgever de factuur niet binnen veertien dagen na dagtekening van de factuur voldoet, dan mag Avunea incassokosten in rekening brengen. Deze incassokosten omvatten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten. De buitengerechtelijke incassokosten omvatten alle kosten die bij Avunea door onder meer deurwaarders, incassokantoren en advocaten in rekening worden gebracht. De buitengerechtelijke kosten kunnen niet meer bedragen dan 15% van hetgeen de Opdrachtgever aan Avunea is verschuldigd.
 •  

 • Ook indien de Opdrachtgever namens of voor rekening van het vermogen of de erven van de overledene de Overeenkomst is aangegaan, is de Opdrachtgever de volledige prijs van de Opdracht aan Avunea verschuldigd.

 

5. VERVAL AANSPRAKELIJKHEID AVUNEA

 

 • Iedere vordering tot schadevergoeding jegens Avunea vervalt een jaar na de dag waarop de Opdrachtgever bekend is geworden met de schade en met de aansprakelijkheid van Avunea voor deze schade.

 

6. VERZEKERINGEN

 

 • De Opdrachtgever kan Avunea machtigen aanspraken bij overlijden uit een overlijdensverzekering voor hem te innen en deze in mindering op de prijs van de Opdracht te brengen. Een eventueel overschot wordt aan de verzekerde of diens erfgenamen uitbetaald.

 

7. PERSONALIA

 

 • De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt door de Opdrachtgever gedaan.
 •  

 • Indien expliciet is overeengekomen dat Avunea de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand verricht, dan dient de Opdrachtgever alle noodzakelijke gegevens van de overledene binnen twee dagen na het overlijden aan Avunea te verstrekken.
 •  

 • Indien de Opdrachtgever een fout in de akte van overlijden ontdekt, dan zal de Opdrachtgever Avunea hierover onverwijld op de hoogte stellen. Avunea zal vervolgens ervoor zorgen dat de fout wordt gecorrigeerd. De kosten hiervoor komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de onjuiste vermelding aan Avunea kan worden verweten.

 

8. DRUKWERKEN

 

 • Indien tussen Avunea en de Opdrachtgever is overeengekomen dat Avunea de aankondigingen van overlijden, advertenties, dankbetuigingen, bidprentjes of eventueel ander drukwerk in welke vorm dan ook met betrekking tot het overlijden verzorgt, dan zal de Opdrachtgever de tekst schriftelijk aan Avunea aanleveren of goedkeuren.
 •  

 • Kosten voor rectificatie van drukwerk komen voor rekening van de Opdrachtgever, tenzij de oorzaak van rectificatie aan Avunea kan worden verweten.
 •  

 • De Opdrachtgever zal aan Avunea aangeven in welke bladen hij de aankondiging van overlijden wil hebben geplaatst. Indien twijfel bestaat over de mogelijkheid van tijdige plaatsing in de gekozen bladen, dan zal Avunea de Opdrachtgever hiervan op de hoogte brengen. Avunea is niet aansprakelijk voor niet-tijdige plaatsing als zij de Opdrachtgever van dit risico op de hoogte heeft gesteld.

 

9. KLACHTEN

 

 • Eventuele klachten ten aanzien van de door of namens Avunea geleverde diensten, dient de Opdrachtgever binnen veertien dagen na de uitvaart aan Avunea te melden, tenzij op grond van artikel 6:89 BW een langere termijn zou moeten gelden.
 •  

 • Indien de Opdrachtgever niet binnen de op grond van artikel 9.1 geldende termijn heeft geklaagd, dan gelden de door Avunea geleverde diensten als naar behoren verricht.
 •  

 • Voor schade gemeld na de in artikel 9.1 genoemde termijn is Avunea niet aansprakelijk, tenzij Avunea de aansprakelijkheid hiervoor uitdrukkelijk schriftelijk heeft erkend.
 •  

 • Avunea zal iedere klacht naar behoren onderzoeken. De Opdrachtgever zal Avunea een redelijke termijn voor dit onderzoek geven.

 

10. PARTIËLE NIETIGHEID

 

 • In dit artikel betekent "niet-afdwingbaar" dat de bepaling niet wettig, geldig of bindend is. Als onder enig toepasselijk recht een bepaling in de Overeenkomst (met inbegrip van deze algemene voorwaarden) volledig of gedeeltelijk niet-afdwingbaar is of wordt verklaard:
   

 • wordt de niet-afdwingbare bepaling of het niet-afdwingbare deel van de bepaling geacht geen deel uit te maken van de Overeenkomst, maar, met inachtneming van de beperkingen van artikel 3:41 BW, dan blijven de overige bepalingen van de Overeenkomst afdwingbaar; en
 •  

 • spannen zowel de Opdrachtgever als Avunea zich in overeenstemming te bereiken over een vervangende bepaling die wel afdwingbaar is en zoveel mogelijk het beoogde effect van de niet-afdwingbare bepaling heeft.

 

11. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILBESLECHTING

 

 • Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 •  

 • Alle geschillen die op grond van of in verband met de Overeenkomst ontstaan, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan en niet-contractuele verplichtingen, worden door de rechtbank Amsterdam beslecht.
 •